GDPR


FORTROLIGHEDSPOLITIK

 

Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har. Denne orientering finder du her:

 

INDSAMLING AF DATA

Rådgivning

Når vi yder rådgivning, modtager vi forskellige oplysninger i elektronisk form fra vores kunder. Disse dokumenter og oplysninger opbevares elektronisk. Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter og oplysninger, som vi modtager. Det kan være almindelige personoplysninger, eksempelvis navn og kontaktinformation. Det kan være CPR-numre eller oplysninger om lovovertrædelser. Og det kan være følsomme personoplysninger, eksempelvis om helbreds- og fagforeningsforhold. Oplysningerne kan vedrøre vores kunder eller andre personer, som indgår i rådgivningsforløbet.

 

Rekruttering

Når vi modtager ansøgninger får vi forskellige dokumenter fra ansøgere. Disse dokumenter opbevares i vores system, hvor alene vi har adgang. Der vil være personoplysninger i disse dokumenter. Det kan være almindelige oplysninger, eksempelvis navn, kontaktoplysninger, reference til tidligere ansættelse og eksamensbeviser. Det kan være CPR-numre eller følsomme oplysninger, eksempelvis om helbredsforhold.

 

DATAANSVARLIG

Rosenstand Rekruttering, Kronprinsessegade 26, 1306 København K, CVR nr.33408668 er dataansvarlig for oplysninger, som modtages til brug for vores almindelige rådgivning af vores kunder. Vores kontaktoplysninger er telefon +4540636350, info@rosenstandrekruttering.dk Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine persondata, kan du kontakte os på info@rosenstandrekruttering.dk

 

FORMÅL OG GRUNDLAG

Vi behandler de oplysninger,som vi modtager med det formål at kunne rådgive vores kunder i de sager, som oplysningerne indgår i. Denne behandling sker afhængig af opgavens og oplysningens karakter med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, artikel 9, stk. 2 eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Almindeligvis vil hjemlen til at indhente og behandle oplysningerne være, at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores kunder. Når vi behandler CPR-numre sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11.

 

Ved ansøgninger behandler vi som udgangspunkt personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1 da der er tale om oplysninger, som ansøgere selv har fremsendt os med henblik på at opnå ansættelse. Behandling af personlighedstests og videointerview sker tilsvarende med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1 eller via samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 og for følsomme oplysningers vedkommende artikel 9, stk. 2 og databeskyttelseslovens § 12.

 

VIDEREGIVELSE

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål.

 

Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at vi kan varetage vores kunders ovennævnte interesser. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være vores kunder, samarbejdspartnere og ansøgere. Vi overfører sædvanligvis ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandør hos CFL i henhold til databehandleraftaler, og alene med det formål at muliggøre vores anvendelse af de pågældende it-systemer.

 

Vi har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun os, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.

 

OPBEVARINGSPERIODE

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler.

 

DE REGISTREREDES RETTIGHEDER

De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

• ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler

• ret til at få urigtige oplysninger rettet

• ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning

• ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne

• ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format samt

at få overført disse fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Denne orientering er senest opdateret i maj 2018 og vil løbende blive opdateret efter gældende regler og praksis samt i overensstemmelse med justeringer i vores forretningsgange.

BEST QUOTE

 

"Whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision"

 

 


~ Peter F. Drucker

 


info@rosenstandrekruttering.dk

Tlf:                   +45 40 63 63 50


KONTAKT INFORMATION

 

Rosenstand Rekruttering

Kronprinsessegade 26,

DK-1306 København K

Copyright @ All Rights Reserved